galicias>> instituto de estudios carballiñeses 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES

 

SOCIOS

     O Instituto de Estudios Carballiñeses ten tres tipos de socios, de conformidade cos seus Estatutos. Nos seguintes artigos estatutarios establécense as condicións para acadar a condición de socio e o tipo dos mesmos:

 

Artigo 7.

Poderán ser integrantes do INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES todas aquelas persoas físicas –fundamentalmente relacionadas coa comarca do Carballiño-- con plena capacidade para obrar e que gocen de notable relevo intelectual e cultural.

Artigo 8.

Dentro do INSTITUTO poderán existir as seguintes clases de membros:

a) Membros natos Numerarios do INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES, que son todos os que subscribiron a Acta Fundacional e firmaron os Estatutos.

b) Membros socios Numerarios, cos mesmos dereitos cós anteriores, que son todas as persoas que estando capacitadas legalmente e gozando de relevo intelectual e cultural, ou destacando no coñecemento dalgunha materia relacionada co INSTITUTO, obteñan o refrendo da Asemblea Xeral para integrarse como membros. Neste caso, os candidatos terán que ser avalados por, alomenos, tres membros do INSTITUTO.

c) Membros de honra, que son aquelas persoas que gozando de prestixio intelectual e cultural e colaborando asiduamente co INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES sexan propostos pola Xunta Directiva do Instituto. Estes membros poderán proceder de calquera Estado ou nación.

Artigo 9.

Os membros do INSTITUTO teñen os seguintes dereitos:

a) Tomar parte nas Asembleas con voz e voto.

b) Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos.

c) Tomar parte en cantas actividades organice o INSTITUTO en cumprimento dos seus fins.

d) Disfrutar de todas as ventaxes e beneficios que o INSTITUTO poida obter.

e) Ser informados sobre a composición da Xunta Directiva.

f) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos do INSTITUTO.

g) Facer suxerencias ós membros da Xunta Directiva en orde a mellorar o cumprimento dos fins do INSTITUTO.

h) Que se lle poña de manifesto o estado de contas e ingresos e gastos do INSTITUTO todos os anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.

Artigo 10.

Son obrigas dos membros:

1º. Prestar cantos servicios determinen os Estatutos, o Regulamento de Réxime Interno e os acordos das Asembleas Xerais.

2º. Desempeñar os cargos para os que foron elixidos.

3º. Asistir ás Asembleas Xerais.

4º. Satisfacer as cuotas que se establezan.

5º. Cumprir os acordos da Xunta Directiva, da Asemblea Xeral e o contido dos Estatutos.

Artigo 11.

Os membros de honra do INSTITUTO non intervirán na dirección do mesmo nin nos seus órganos de representación, pero están facultados para asistir ás Asembleas Xerais con voz, pero sen voto.

Artigo 12.

Os acordos de admisión de membros tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición escrita da persoa que desexa ser admitida, avalada por, alomenos, tres membros numerarios do INSTITUTO.

Artigo 13.

A condición de membro do INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES pérdese :

a) Por vontade propia.

b) Por falta de pago das cuotas.

c) Por realización de accións que prexudiquen gravemente os intereses do INSTITUTO.

Artigo 14.

A expulsión dos membros do INSTITUTO será acordada pola Xunta Directiva, previa audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdicción ordinaria.

Cando a baixa se produza por vontade dun membro, este deberá realizar unha petición escrita e procederá ó aboamento previo de todas as cuotas pendentes.

Artigo 15.

Os membros do INSTITUTO poderán pedir a separación temporal por escrito.

A Xunta Directiva poderá acordar a separación temporal dun membro cando estea tramitando un expediente sancionador, ou concurran causas xustificadas que o aconsellen, tales como o retraso no pago dalgunha cuota, ou comportamentos que afecten á boa marcha dalgún dos fins do INSTITUTO. O expediente sancionador recollerase no Regulamento de réxime interno, pero en todo caso a Resolución poderase recorrer perante a xurisdicción ordinaria.

     No principio do ano 2005 os socios do Instituto son máis de 200, dos que 18 son de honra e os outros numerarios.

pie index fotos Hola Amig@s...

"O que converte a vida nunha bendición non é facer o que nos gusta, senón que nos guste o que facemos" (GOETHE)


©Instituto de Estudios Carballiñeses.

Contador